Като използвате сайта на benix.bg, Вие се съгласявате и декларирате, че сте запознати с нашите Политика за използване на бисквитки и Декларация за поверителност на личните данни.

Годишно счетоводно приключване


Какво включва услугата „Годишно счетоводно приключване“

Приключването на счетоводната и финансова година става като:

  • изготвяме годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет (ГФО) на дружеството, заедно със съпътстващите актове и документи;
  • подаваме ги в НАП и НСИ;
  • организираме подаването на ГФО в Търговския регистър.

Предлагаме услугата и отделно, и като част от цялостното счетоводно обслужване на нашите клиенти.

Защо да ни се доверите

  • Ако ви предоставяме пълно счетоводно обслужване, ние разполагаме с цялата информация и вашият ГФО е изготвен обсъден с вас и подаден в срок, така свеждаме рисковете от закъснения и глоби до минимум. 

  • Ако желаете да използвате само услугата „Годишно счетоводно приключване“, сте спокойни, че изготвянето и подаването на вашия ГФО е в опитни ръце. Ще изискаме предварително цялата необходима информация, за да подготвим годишния финансов отчет и годишната данъчна декларация максимално бързо и да го подадем в срок.

Свържете се с нас за счетоводни, данъчни и бизнес консултации и услуги и да обсъдим възможностите за съвместно сътрудничество. Бизнесът ви има нужда от стабилен партньор в счетоводните и финансови дела. Ние, от „Беникс“, внасяме сигурност и яснота точно в тях.


Годишното счетоводно приключване отчита период от една календарна година. Годишното счетоводно приключване е завършващия момент от годишното счетоводство на фирмата. ...

Всяка фирма е задължена от законите на държавата да извърши годишно счетоводно. Годишното приключване определя финансовия резултат от дейността на фирмата. Това означава, че се показва реално дали има печалба или фирмата регистрира загуба. Основните документи, съставени при годишното счетоводно приключване са годишната данъчна декларация, различни справки към Националния статистически институт и финансовият отчет за годината, който се изпраща към Търговския регистър при Агенцията по вписвания. Годишното счетоводно приключване се подчинява на Закона за счетоводството, ЗКПО, ЗМДТ, националните счетоводни стандарти, Закона за данък добавена стойност и други подзаконови нормативни актове. В тези законови и подзаконови нормативни актове държавата определя реда и процедурите за провеждането на неговите етапи. Годишно счетоводно приключване 1

Годишно счетоводно приключване 1

Как се прави годишно счетоводно приключване?

Резултатът от годишното счетоводно приключване определя величината на корпоративния данък, който фирмата трябва да заплати. При приключването се съставят различни документи като: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци. Създават се различни по вид стравки като например справка за финансовите резултати, справка за ценните книжа, справка за задълженията и вземанията, справка за дълготрайните активи, справка за приходите и разходите от лихви, справка за отсрочените данъчни активи и справка за участията на фирмата в капиталите на други компании. За последната справка се прави и консолидиран финансов отчет. Съставя се и отчет за собствения капитал. Задължително се оповестява и счетоводната политика на фирмата. При годишното счетоводно приключване е изключително важно да се включат всички направени от компанията през отчетната година приходи и разходи. При годишното счетоводно приключване е задължително и извършването на прецизна и реална инвентаризация на съществуващите активи и пасиви на фирмата. Годишното счетоводно приключване е процес, който се съобразява и е напълно подчинен на изискванията на закона. Ние съветваме на всеки етап от годишното счетоводно приключване да се правят проверки за да не се допускат грешки при изготвянето на заключителните документи и те да отговарят напълно на буквата на закона. За да не изникват проблеми в процеса на годишно счетоводно приключване, от изключителна важност е през цялата година да се извършва навременно отразяване в счетоводните сметки на всички приходи и разходи, направени от фирмата. Правилното водене на всички счетоводни записи през финансовата година помагат изключително много и улесняват провеждането на годишно счетоводно приключване. Важно е да се състави и да се спазва стриктен график за различните етапи на годишното счетоводно приключване.

Годишно счетоводно приключване 2

Годишно счетоводно приключване 2

Кои са етапите на годишното счетоводно приключване на фирмата?

Етапите на годишното счетоводно приключване са: • Инвентаризация на съществуващите активи и пасиви на фирмата • Оценка на активите и пасивите • Закриване на счетоводните сметки • Извъшване на евентуални корекции • Оформяне на всички документи, свързани с годишното счетоводно приключване – счетоводен баланс, отчет за паричния поток, данъчна декларация и всички необходими справки. Годишното счетоводно приключване се приключва воденето на счетоводството през цялата изминала финансова година. След приключване на годишното счетоводно приключване се попълва данъчна декларация. Важно е в нея да се отразят всички данъчни облекчения, които могат да се използват от юридическите лица. Счетоводителите, отговарящи за годишното счетоводно приключване на фирмата, трябва да са запознати и да отбележат надлежно всички данъчни облекчения, които могад да се използват. За да се избегнат глобите за закъснение или неточности в декларацията, извършващите годишно счетоводно приключване счетоводители трябва да подават в срок и вярна данъчна декларация. В последните месеци на календарната годината, счетоводителите започват организацията на процеса по годишно счетоводно приключване на фирмата. Организира се и годишна инвентаризаци, която трябва да се извърши само върху реалните активи и пасиви на компанията. Активите, включени при инвентаризацията на фирмата за годишно счетоводно приключване са дълготрайните материални активи, паричните средства във фирмата, материалните запаси и вземанията от други фирми.

Годишно счетоводно приключване 3

Годишно счетоводно приключване 3

Защо е важно годишното счетоводно приключване?

Пасивите, включени при инвентаризацията на фирмата за годишно счетоводно приключване са задължения по заеми, неизплатени задължения към други фирми и др. Като резултат от инвентаризацията на стоките като важен етап от годишното счетоводно приключване се съставят пълен ивнентаризационен опис, протоколи за липси и излишъци на стоки. В определените от закона случаи се допуска компенсиране на липси и излишъци. При годишното счетоводно приключване трябва да се ограничи точно периода, който ще важи за направените приходите и разходите на фирмата. Това означава, че в документите, последващи годишното счетоводно приключване, ще влязат само тези приходи и разходи на фирмата, които са се реализирали през отчетния период. В края на всяка година за юридическите лица настъпват два основни момента – годишно счетоводно приключване на изминалата година и преход към счетоводното отчитане на следващата финансова година, което включва съставяне на начални салда за следващата година. Тази начални салда се определят от резултатите от годишното счетоводно приключване.

Годишно счетоводно приключване 4

Годишно счетоводно приключване 4

Годишното счетоводно приключване и последващите анализи

Освен по отношение на спазването на буквата на закона, годишното счетоводно приключване е изключително важно за собствениците, управителите, финансовите анализатори и акционерите на всяко юридическо лице. Годишното счетоводно приключване показва дали фирмата е на печалба, дали се развива по определения бизнес план и стратегия, дали е на загуба и дали трябва да се премине към ликвидация и закриване на бизнеса. Годишното счетоводно приключване е важно, защото чрез него се упражнява оперативен контрол и анализ на дейността на фирмата. Годишното счетоводно приключване и последващите анализи и документи дават ясна и безпристрастна информация как да развиваме бизнеса си през следващите години и как да променяме стратегията и плана за развитие, за да се подобряват финансовите резултати на фирмата. Приключването е необходимо за да се определи и анализира имущественото състояние на фирмата и реализирания от нея финансов резултат за изминалата година. Чрез годишното счетоводно приключване финансовите резултати на фирмата се съпоставят с финансовите резултати от изминалите периоди и се прави анализ на изпълнението на заложените стратегии. Чрез финансовия отчет, съставен по време на годишното счетоводно приключване, може да се направи анализ на постигнатите резултати и спрямо конкуренцията. След извършването на годишно счетоводно приключване за ЕООД и ООД се подава данъчна декларация по ЗКПО. Спрямо резултатите, вписани в данъчната декларация, на фирмата се начислява корпоративен данък. За едноличните търговци след годишното счетоводно приключване се изготвя декларация за облагане на доходите на физическите лица. За да спазите всички изисквания на закона, но и да може да получите реална и безпристрастна информация и анализи за текущото състояние на фирмата ви, вие се нуждаете от счетоводител, който да може да извършва редовно счетоводните записвания и да води качествено счетоводството на вашата фирма. Така вие ще имате навременна информация и ще имате винаги правилните отправни точки, с които да съставяте бъдещите стратегии за развитие на бизнеса си.

Годишно счетоводно приключване 5

Годишно счетоводно приключване 5

Как се прави годишно счетоводно приключване?
Кои са етапите на годишното счетоводно приключване на фирмата?
Защо е важно годишното счетоводно приключване?
Годишното счетоводно приключване и последващите анализи