Като използвате сайта на benix.bg, Вие се съгласявате и декларирате, че сте запознати с нашите Политика за използване на бисквитки и Декларация за поверителност на личните данни.

ТРЗ и личен състав

Какво включва услугата „ТРЗ и личен състав“

•  Подготвяме всички необходими документи за работниците и служителите ви от назначаването до освобождаването/пенсионирането им.
•    Съхраняваме и актуализираме досиетата им.
•    Изготвяме ведомости за работни заплати, декларации към НАП, предоставяме болнични листове и декларации към НОИ, организираме заплащането на заплатите, осигуровките и данъците, свързани с тях.

Защо ви е необходим счетоводител за тази дейност

•   Воденето на ТРЗ и личен състав отнема време.
•   Свързано е с прецизно попълване и окомплектоване на голямо количество документи.
•    Изисква постоянно да се информирате за новости и промени в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и всички свързани нормативни актове.
Препоръчваме ви, дори да имате само един служител, да поверите тази дейност на счетоводител. Така намалявате риска от грешки и глоби и успявате да се съсредоточите върху същинската си дейност.

Ние – счетоводна къща „Беникс“ - предлагаме услугата ТРЗ и личен състав самостоятелно или като част от цялостното счетоводно обслужване, за да ви дадем спокойствие и увереност във взаимоотношенията със своите служители. Свържи се с нас


ТРЗ означава труд и работна заплата, но в практиката и в социално-обществения живот се използва основно абревиатурата. ТРЗ обхваща всички дейности и документация, свързани със служителите и работниците на фирмите и техните трудово- правни отношения. ...

Специалистите по ТРЗ изготвят договори, заповеди за отпуски, длъжностни характеристики, заповеди за промяна на длъжностните характеристики, заповеди за прекратяване на трудово- правни взаимоотношения и др. Специалистът по ТРЗ изчислява заплатите, осигурителните вноски, сумата на дължимите данъци. Следи за часовете отработено време. Съставя, води и следи ведомостите за работни заплати. В момента за много фирми е по-рентабилно всички дейности, свързани с ТРЗ, да се поемат от фирмата, която води счетоводството. Специалистите по ТРЗ изчисляват осигурителните вноски на служителите и работниците на фирмата. ТРЗ 1

ТРЗ 1

Какви са предимствата дейностите по ТРЗ да се дадат на външни фирми?

• Управителят разполага с повече време, което да може да вложи в развитието на бизнеса си. Чрез възлагането на тази дейност на външна фирма на управителят на фирмата няма да му се налага да губи време във всички дейности, свързани с тази сфера. • ТРЗ специалистът ще изготви професионално, точно и бързо различни документи от, които са необходими във ежедневието на всяка фирма, свързано със служителите и работниците. При нужда, специалистът по ТРЗ ще изготви декларации за доходи, граждански или трудови договори и различни служебни бележки. Нужен ви е специалист по ТРЗ за да се изготвят още документи за пенсиониране или документи за временна нетрудоспособност. • ТРЗ ще ви помогне при подбор и наемане на персонал • Специалистите по ТРЗ ще ви помогнат професионално и при всеки друг проблем, свързан с персонала и работниците. ТРЗ се регулира от много законови и подзаконови нормативни актове, които стават все повече с всяка изминала година. Дейностите по ТРЗ се регулират от Кодекса на труда, Социалния кодекс и много наредби. Без професионалист по ТРЗ всеки управител много лесно би се загубил в буквите на закона. ТРЗ специалистите водят комуникацията с различни държавни институции, които контролират тази дейност. Такива са Националната агенция по приходите и Националният статистически институт. Когато разполагате с професионалист по ТРЗ, винаги може да разчитате на сериозни и коректни консултации, свързани с трудово- правната сфера. ТРЗ ще ви помогне при всякакви казуси, свързани със социалното право и Социалния кодекс.

ТРЗ 2

ТРЗ 2

Специалистът по ТРЗ ще направи анализ на служителите и работниците във вашата фирма.

Ще прецени тяхната квалификация, образование, личностните им качества. Ще даде насоки как бихте могли да подобрите и квалифицирате служителите и работниците във вашата фирма. ТРЗ специалистът ще бъде винаги до вас за да изградите едни открити, коректни, ползотворни и не на последно място законосъобразни отношения с вашия персонал. От друга страна ТРЗ ще ви помогне да оптимизирате разходите за персонал на вашата фирма. В днешни дни много често термините пейрол, ТРЗ, личен състав и човешки ресурси са припокриват. Държавните органи, които са компетентни да контролират дейността на фирмите в сферата на ТРЗ са Националният осигурителен институт и Инспекцията по труда. В последните две години, когато изпълняват задълженията си по ТРЗ, специалистите трябва да се съобразяват и със спазване на европейския регламент за защита на личните данни, GDPR. ТРЗ специалистът играе съществена роля в сферата на човешките ресурси. При все по-голямата конкуренция във всички икономически сфери, привличането и запазването на компетентни и качествени служители и работници става все по- трудно. Задълженията на специалистите по ТРЗ се развиват заедно с развитието на бизнеса. Нови задължения на специалистите по ТРЗ са • Ежедневно и качествено управление на персонала • Отлично познаване на структурата на компанията, нейния бизнес, конкурентите на компанията и всички фактори, които могат да влияят. • Подобрение на системите и усъвършенстване на практиките за управление на персонала

ТРЗ 3

ТРЗ 3

Специалистите по ТРЗ и управление на персонала вземат и участие в разработването и спазването на стратегията за управление на персонала.

Задължение на специалистите по ТРЗ и личен състав са изплащане на заплатите и определяне на бонусите, спрямо резултатите от извършената работа. Специалистите по ТРЗ определят вида и размера на всички други придобивки за служителите и работниците. Специалистите по ТРЗ следят и съпоставят нивото на заплатите спрямо тези нива при конкурентните фирми. Това е от изключително значение. При все по-засилената конкуренция, предлагането на служителите и работниците на фирмата атрактивни заплати и допълнителни бонуси и придобивки е изключително важно за да може фирмата да запази качествените си служители и работници и да може да привлече такива от конкуренцията. Специалистите по ТРЗ взимат участие в подбора на допълнителни придобивки за служителите и работниците на компанията. Такива допълнителни придобивки могат да бъдат например медицински, пенсионни, застрахователни, спортни и уелнес програми. Как специалистът по ТРЗ ще помогне за подобряване на изпълнението на трудовите задължения на служителите в компанията? Специалистите по ТРЗ участват активно в съставянето и спазването на трудовите политики и решаването на евентуални трудови спорове. Поддържат актуални бази данни на служителите и работниците на фирмата.

ТРЗ 3

ТРЗ 4

При необходимост, специалистът по ТРЗ и личен състав съставя доклади.

При необходимост, специалистът по ТРЗ и личен състав съставя доклади, свързани с персонала на компанията като например анализ на състоянието и постиженията на работниците и служителите на компанията. Със специалистът по ТРЗ може да се консултирате относно оценяването на изпълнението на трудовите задължения на работниците и служителите на компанията. ТРЗ специалистът ще определи и оцени изпълнението на труда на всеки един служител от компанията и ще ви помогне да намерите оптимални възможности за подобрението на труда им. Чрез оценяване на изпълнението на труда, специалистът по ТРЗ ще събере информация за представянето на служителя или работника. Ще анализира и постигнатите резултати на отделните служители и работници, както е на отделите като цели звена. На база на тези анализи, специалистът по ТРЗ ще даде насоки за подобряването на изпълнението на трудовите задължения, което ще доведе до по- ефективно изпълнение на цялостната стратегия на фирмата. Чрез направения анализ от специалистът по ТРЗ, управлението на фирмата ще може да установи: • Конкретните постижения на отделните служители и работници • Конкретните постижения на различните отдели • Промените, които трябва да се направят за по-добро представяне на служителите и до минимизиране на съществуващите проблеми • Факторите, които оказват влияние на работата и постиженията на служителите и работниците Периодичното оценяване от специалистът по ТРЗ на изпълнението на трудовите задължения помага на компанията да има реална представа за състоянието на персонала и качеството на работа и постиженията. Оценката ще даде насоки доколко се изпълняват бизнес стратегиите и как персонала може да подобри чрез постиженията си изпълнението на тази стратегия.

ТРЗ 3

ТРЗ 5

Какви са предимствата дейностите по ТРЗ да се дадат на външни фирми?
Специалистът по ТРЗ ще направи анализ на служителите и работниците във вашата фирма.
Специалистите по ТРЗ и управление на персонала вземат и участие в разработването и спазването на стратегията за управление на персонала.
При необходимост, специалистът по ТРЗ и личен състав съставя доклади.